De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Beleidsplan Ruimte Limburg

Beleidsplan Ruimte Limburg

De provincie werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL).

Conceptnota

De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Je kunt de conceptnota van het BRL downloaden via www.limburg.be/brlconceptnota

In het gewenste toekomstperspectief streven we naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio. Een aantal hoofdlijnen geven verdere invulling aan die ambitie:

 • een belevingsvol netwerk op mensenmaat
 • vlotte mobiliteit voor iedereen
 • hoogkwalitatieve open ruimte
 • sterke ontwikkelingsregio met internationale allure
 • voortrekkersrol in de energietransitie
 • Limburg, een sterk merk voor en door partnerschap.

Zes doelgerichte ruimtelijke strategieën vertalen de weg naar het gewenste toekomstperspectief. Ze geven de richting aan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg op de lange termijn.

 1. De ruimtelijke regionale eigenheid respecteren
 2. Kernen en strategische gebieden versterken
 3. Vervoersverbindingen uitbouwen
 4. De open ruimte versterken
 5. Een gedifferentieerde economie faciliteren
 6. Hernieuwbare energie ruimtelijk integreren

Kennisgeving plan-MER

Om de mogelijke effecten van het BRL op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage gevoerd (plan-MER). De eerste stap hierin is de kennisgeving.

De kennisgevingsnota beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

Je kunt de kennisgeving van het plan-MER downloaden via www.limburg.be/brlkennisgeving.

Publieke inspraak Kennisgeving plan-MER van 1 september tot en met 30 oktober 2020

De kennisgeving wordt ter inzage gelegd voor het publiek van 1 september t.e.m. 30 oktober 2020.

Tijdens deze periode kun je bijkomende input en suggesties geven die mee sturend kunnen zijn voor het vervolg van het onderzoek. Je kunt aangeven welke milieueffecten volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Schriftelijke reacties en eventuele opmerkingen op de kennisgeving kunnen op verschillende manieren worden bezorgd en uiterlijk op 30 oktober 2020:

 • per e-mail aan mer@vlaanderen.be (= voorkeur)
 • per post aan Team MER, Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel met als vermelding "plan Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Limburg (PL0264)".
 • door afgifte in het gemeentehuis van de Limburgse gemeenten of bij Team MER in Brussel.

Alle opmerkingen op de kennisgeving worden door Team MER verzameld. Daarna zal het Team MER een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER en richtlijnen opstellen voor de opmaak van het plan-MER.

Meer info over de plan-MER-procedure vind je op de website van Team MER. Je vindt er ook een standaardformulier waarop je eventuele opmerkingen kunt formuleren.

Tijdens de periode van terinzagelegging kun je de kennisgeving ook raadplegen in het Provinciehuis en in gemeentehuizen van de Limburgse gemeenten.

Proces BRL

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad de officiële startbeslissing voor dat BRL. Toen werd ook de focusnota goedgekeurd als sluitstuk van de voorbereidende fase en als basis voor het vervolgproces. De daarop volgende conceptnota was het eerste document in de formele procedure.
Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 vond er een publieke raadpleging plaats over de conceptnota. Tijdens die periode kon iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg.

Op 15 juli 2020 verklaarde Team MER van de Vlaamse Overheid de kennisgeving van de milieueffectbeoordeling volledig. Die kennisgeving wordt ter inzage gelegd voor het publiek van 1 september tot en met 30 oktober 2020.

Momenteel werken we de beleidskaders uit. Tegen de zomer van 2021 trachten we het voorontwerp-BRL klaar te hebben.

Procedurestap Status Datum
Voorbereidend traject Focusnota afgerond maart 2019
Startbeslissing door provincieraad afgerond maart 2019
Conceptnota BRL afgerond november 2019
Publieke raadpleging & adviesronde Conceptnota BRL afgerond januari 2020
Kennisgevingsnota milieueffectbeoordeling BRL afgerond juli 2020
Terinzagelegging kennisgevingsnota milieueffectbeoordeling lopend 1september t.e.m. 30 oktober 2020
Voorontwerp BRL (opmaak strategische visie + beleidskaders) lopend  
Ontwerp BRL    
Openbaar onderzoek ontwerp BRL + ontwerp plan-MER    
Definitief BRL    

Meer informatie over het proces kun je vinden in de procesnota. Die beschrijft het reeds doorlopen en het geplande verdere verloop van het planproces en van het informatie-, inspraak- en participatietraject. De procesnota is een evolutief document. Dat betekent dat het bij elke stap in de procedure verder wordt aangevuld en verfijnd.

Je kunt de procesnota downloaden via www.limburg.be/brlprocesnota.

Meer informatie over de voorbije participatie- en inspraakmomenten vind je op de pagina “Inspraak, participatie en overleg”.

In de voorbereiding van het BRL werden enkele onderzoeken uitgevoerd, zoals “het onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau” en de studie over de “Regionale Woningmarkten Limburg”. 

Waarom een Beleidsplan Ruimte Limburg?

Het Ruimtelijk Structuurplan Limburg dateert van 2003. Een update van het provinciaal ruimtelijk beleid is nodig. Zeker omdat we voor heel wat uitdagingen staan die een impact hebben op de leefomgeving van Limburg. De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning. We moeten hier op een juiste manier mee omgaan.

Het DNA van Limburg is erg specifiek en verantwoordt eigen ruimtelijke keuzes: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat. Deze troeven willen we versterken en uitspelen. Een ruimtelijke visie en een beleid op maat van Limburg is dus nodig. Daarom maken we een Beleidsplan Ruimte Limburg op.

Het Beleidsplan Ruimte Limburg zal het Ruimtelijk Structuurplan Limburg vervangen en sluit aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat door de Vlaamse Regering wordt opgemaakt.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u.

Het is aangeraden om eerst jouw contactpersoon telefonisch te contacteren. Omwille van de maatregelen rond Covid-19 (coronavirus) werken de provinciale medewerkers zo veel mogelijk van thuis uit.
Heb je een afspraak in het Provinciehuis, hou je aan de geldende maatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens jouw bezoek aan het Provinciehuis, maar ook een goede handhygiëne en een afstand bewaren van elkaar van 1,5 meter is verplicht.

Webinar
Webinar
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

woensdag, 21 oktober 2020
De Woonacademie van provincie Limburg en Confederatie Bouw Limburg organiseerden samen drie webinars rond actuele woonthema’s en tendensen. Meer dan 400 personen registreerden zich. Wij...
vrijdag, 16 oktober 2020
Blauwalgen in het water
Vanaf 21 augustus 2020 was er een captatieverbod van kracht op (specifieke delen van) de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo. Na nieuwe staalnames door de...
donderdag, 01 oktober 2020
Van maandag 12 oktober tot en met zondag 18 oktober organiseren De Werkvennootschap en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een virtuele infomarkt over het complex project Noord-Zuidverbinding...